NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena EUR 3,90
skladom áno
naša cena EUR 6,90
skladom áno
naša cena EUR 6,00
skladom áno

KONTAKTY

Ivan Domaracký
Pod Katrušou 256/30
Nitra
tel: 0904650830
domarackav@gmail.com

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.domitex.sk
Prevádzkovateľ:  Ivan Domaracký
Ulica číslo: Pod Katrušou 30,
Mesto: 949 05 Nitra
IČO: 43153216
DIČ: 1076730622
NIE SOM PLATCA DPH!
Zodpovedný vedúci: Ivan Domaracký
Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 10.00 do 17.00 hod.
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Číslo účtu: 2100281646/8330
Č. OŽP-C2006/04792-2/CRI
č. živnostenského registra 430-29264

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
e-mail: nr@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Následné všeobecné obchodné podmienky platia pre dodanie tovaru, ktorý je objednaný na internetovom obchode www.domitex.sk, tak sa stávajú záväzné objednaním tovaru a následným potvrdením prijatej objednávky, ktorá sa považuje za záväznú a je v súlade zo zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov ako zmluva uzatváraná na diaľku. Automatický e-mail po vytvorení objednávky nie je považovaný za potvrdenie objednávky predávajúcim. Tento e-mail je len potvrdením, že objednávka bola vykonaná.

1. Objednávka tovaru
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohoto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov,  kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúcí si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť  pred uzavrením kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch: tovar sa už nevyrába, nedodáva. V prípade, že nastane  takáto  situácia, predávajúci  ihneď bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Všetky objednávky prijaté elektronickým obchodom sú záväzné.

2.Povinnosti  predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene, ktorá bola platná v času objednania požadovaného tovaru ako aj ceny za prepravu tovaru. Objednaný tovar, ktorý je v súlade  s nariadeniami, normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu riadne zabalený, aby bol zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy. Taktiež nesprávne udanie adresy kupujúcim. Predávajúci je povinný ihneď informovať kupujúceho o zmenách, ktoré sa týkajú  tovaru, ceny za tovar, sortiment – druh tovaru, dodacie lehoty, ceny poštovného a iné. Predávajúci elektronicky potvrdí prijatú objednávku do 24 hodín.

3.Povinnosti  kupujúceho
Kupujúci je povinný prevziať si objednaný a doručený tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek pochybností tieto oznámiť predávajúcemu alebo takýto tovar neprevziať a poškodenie uviesť na dodacom liste priamo doručovateľovi. Pokiaľ mu bol tovar zasielaný dobierkou tak zaplatiť za tovar podľa platných platobných podmienok s ktorými bol vopred oboznámený. Pokiaľ si objedaný tovar kupujúci neprevezme tak je povinný uhardiť vzniknuté náklady predávajúcemu. Ak by pri preberaní zásielky zistiť, že obal je mechanicky poškodený, odporúčam za prítomnosti poštového doručovateľa, resp. pracovníčky na pošte zásielku otvoriť a skontrolovať, podľa fakrúry kompletnosť tovaru.

4. Zrušenie  objednávky
Spotrebiteľ má právo zrušiť resp. stornovať objednávku a to do 24 hodín od doručenia objednávky. Treba o tomto upovedomiť predávajúceho a to telefonicky, písomne, e-mailom pokiaľ nebol objednaný tovar expedovaný kupujúcemu. V prípade stornovania už odslanej záväznej objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu uhradiť spôsobenú škodu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ má právo zrušiť  objednávku a tým aj odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote podľa §12 zákona č. 108/2000 Zb. v lehote siedmich pracovných dní a výlučne písomným spôsobom. Toto odstúpenie je potrebné v uvedenej lehote doručiť osobne na adresu uvedenú v kontaktoch alebo najneskôr v posledný deň lehoty odovzdať na poštovú prepravu. Tovar nesmie byť poškodený, znečistený   a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale. Musí mať originál visačky a etikety, musí byť spolu pribalená faktúra za tovar resp. doklad o zaplatení.  Spotrebiteľ o vrátení tovaru musí najskôr telefonicky, písomne, e-mailom oboznámiť predávajúceho o zrušený objednávky.  Spotrebiteľ vrátený tovar nesmie posielať dobierkou. Predávajúci tovar prevezme späť,  skontroluje a v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti spotrebiteľovi sumu za tovar na číslo účtu, ktorý zadá spotrebiteľ. Poštovné náklady znáša spotrebiteľ – kupujúci iba v prípade že tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

6. Platobné podmienky, dodacie podmienky a doručenie tovaru
Kupujúci za vybraný tovar zaplatí vopred na uvedený účet predávajúceho, pri objednávke má zobrazenú už konečnú sumu vrátane poštovného.

Druhá možnosť je, že objednaný tovar mu bude zaslaný dobierkou pri tomto spôsobe kupujúci urobí úhradu pri preberaní zásielky.

Tieto dva spôsoby mu budú ponúknuté pri objednávke.
Objednaný tovar predávajúci odošle  kupujúcemu od potvrdenia objednávky do 24 hodín ak by objedaný tovar nebol momentálne na sklade v takom prípade sa predávajúci telefonicky, e-mailom dohodne s kupujúcim na ďalšom postupe o dodávke tovaru. Predávajúci kontaktujte kupujúceho aj v prípade súhrnnej objednávky ak nevie objednávku dodať naraz, v prípade ýe niektorý z tovarov nie je skladom. Prijatá objednávka musí byť vybavená najneskôr do 30 dní.
Objednaný tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučené zásielky alebo poistené balíky.
Príplatok bankový prevod nie je účtovaný.
Doprava Slovenskou poštou je za 3,00 € s dodávkou do 3 pracovných dní od expedície z nášho skladu.

Ak si zvolíte dobierku tak budete platiť k uvedenému poštovnému + 1,00 € za dobierku. SPOLU to bude: 4,00 €. Celková suma sa zobrazí v náhľade objednávky.

Doprava Prepravnou spoločnosťou DPD kuriér je 3,80 € s dodávkou nasledujúci pracovný deň od expedície z nášho skladu.

Ak si zvolíte dobierku tak budete platiť k uvedenému poštovnému + 1,00 € za dobierku. SPOLU to bude: 4,80 €. Celková suma sa zobrazí v náhľade objednávky.


Doprava poštovým expres kuriérom je za 5,00 € s dodávkou nasledujúci pracovný deň od expedície z nášho skladu.

Ak si zvolíte dobierku tak budete platiť k uvedenému poštovnému + 1,00 € za dobierku. SPOLU to bude: 6,00 €. Celková suma sa zobrazí v náhľade objednávky.


7. Záručná doba
Na objednaný tovar, pokiaľ nie je inak uvedené, sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru. Doklad o predaji tovaru je vystavená faktúra, ktorá zároveň slúži ako aj záručný list a táto je pripojená k tovaru.

8. Reklamačný poriadok
1.    Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2.    V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3.    Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.
4.    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
5.    Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
6.    Právo na záruku zaniká v prípade, že:
a.    k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b.    nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c.    neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
d.    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
e.    zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
f.    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
g.    používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
7.    Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
8.    Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
9.    Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedené nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabalit, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf).
10.    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
11.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa podaja reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
12.    Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a.    pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b.    pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c.    v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
d.    reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
13.    Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
14.    Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

9. Ochrana osobných údajov
Kupujúci dobrovoľne vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 Zákona 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov o Ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uchoval jeho osobné údaje, ktoré boli potrebné a nevyhnutné pri činnosti predaja tovaru.
Kupujúci udeľuje súhlas a spracovaní osobných údajov predávajúcemu na dobu neurčitú. Písomnou formou môže kedykoľvek kupujúci predávajúcemu túto formu spracovania osobných údajov odvolať.

  1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
  3. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.


10. Záverečné ustanovenia
Kupujúci má právo u predávajúceho o vysvetlenie nejasností týkajúcich sa obchodných podmienok. Kupujúci si pred odoslaním objednávky tieto obchodné podmienky prečítal a súhlasil s nimi. Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť a platia od dňa 15.3.2014 a zároveň nahrádzajú predchádzajúce staré všeobecné obchodné podmienky.
Na všetky ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach medzi kupujúcim a predávajúcim platí a sa vzťahuje Občiansky zákonník a ostatné právne predpisy účinné na území Slovenskej republiky.

MDEwNzkyZ